Regulamin korzystania ze sklepu internetowego
Leonkameleon.pl

Art.1. Definicje


Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:


1) Serwis – sklep internetowy Leonkameleon.pl – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, dostępna w domenie Leonkameleon.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie ze sklepu internetowego.
2) Operator – KOKA Kinga Kieliańska sp. k. z siedzibą ul. Słowackiego 14, 62-020 Swarzędz NIP: PL7773417852, REGON: 527280550 będący administratorem Serwisu LeonKameleon.pl, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@grupakoka.pl

Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
e-mail: biuro@grupakoka.pl
tel.: 514 558 588 (opłata za połączenie zgodna z posiadaną taryfą)

3) Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Operatora pod domeną www.Leonkameleon.pl
4) Osoba – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.
5) Użytkownik zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wskutek skutecznej rejestracji w Serwisie, w tym akceptacji Regulaminu, uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na rejestrację w Serwisie, w tym akceptację Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli. Regulamin może określać kategorie Użytkowników zarejestrowanych i zakres dostępu do funkcji Serwisu dla poszczególnych kategorii Użytkowników zarejestrowanych.
6) Użytkownik niezarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis, które nie są zastrzeżone do świadczenia wyłącznie Użytkownikom zarejestrowanym. Użytkownikiem niezarejestrowanym może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, w tym akceptację Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli.
7) Użytkownik – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany.
8) Konsument – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Art. 2. Sklep internetowy, asortyment i ceny


1. Operator prowadzi, w ramach Serwisu, sklep internetowy.
2. Wszystkie ceny w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich. Ceny, przy których jest dopisek "netto" oznaczają ceny netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) i odpowiednio ceny, przy których jest dopisek "brutto" oznaczają ceny powiększone o wartość podatku od towarów i usług (VAT).
3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanego przez niego towarów.
4. Operator zastrzega, że zdjęcia towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli towarów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Użytkownika (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.


Art. 3. Zamówienia


1. Zamówienia na towary są składane w sklepie internetowym przez Użytkowników zarejestrowanych poprzez umieszczenie wybranych towarów w koszyku, dokonaniu wyboru formy zapłaty, sposobu dostawy i dowodu zakupu (ewentualnie podanie danych do faktury), a następnie potwierdzeniu złożonego zamówienia. Dokonanie tej czynności oznacza zawarcie z Operatorem umowy sprzedaży.
2. Użytkownik dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych towarów. Zapłaty za zamówione towary można dokonać (a) przelewem po złożeniu zamówienia, (b) korzystając z serwisu płatności elektronicznych Przelewy24.pl (c) za pomocą płatności elektronicznych paynow.pl (d) bądź gotówką przy odbiorze towarów. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i szybkim przelewem online przeprowadzane są za pośrednictwem operatorów: serwis paynow.pl za pośrednictwem mElements S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisanej pod numerem KRS 00000590484 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 522-304-78-92 zgodnie z regulaminem zawartym na stronie https://paynow.pl/regulaminy; natomiast serwis Przelewy24.pl - PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, Pastelowa 8 (60-198), wpisanej do KRS  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000347935,  NIP:7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014 na podstawie regulaminu dostępnego pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin
3. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Operator potwierdzi jego przyjęcie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
4. Jeżeli Operator nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego towaru, niezwłocznie zawiadomi o tym Użytkownika i jeżeli otrzymał zapłatę zwróci całą otrzymaną od Użytkownika sumę pieniężną.
5. Operator wykonuje zamówienie w terminie określonym w art.4. Regulaminu.
6. W braku otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Operatorem celem wyjaśnienia okoliczności braku potwierdzenia.
7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przesłanie Użytkownikowi potwierdzenia zamówienia na adres e-mail.
8. Operator wskazuje następujące rachunki bankowe do płatności:

a) Konto do wpłat za zamówienia z POLSKI w złotówkach (PLN):

nazwa banku: mBank

numer konta: 25 1140 2004 0000 3302 8441 1429

odbiorca:
KOKA Kinga Kieliańska sp.k.
ul. Słowackiego 14
62-020 Swarzędz


tytułem: wpisz numer swojego zamówienia

b) przy wpłacie za zamówienia ZZA GRANICY prosimy o uprzedni kontakt.


Art. 4. Wysyłka


1. Koszty wysyłki i dostępne jej opcje wskazane są w sklepie internetowym podczas składania zamówienia. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy zamawianych produktów. Koszty dostawy są określone w aktualnym cenniku dostaw dostępnym pod adresem https://Leonkameleon.pl/content/1-dostawa. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zwrócić część zamówionego towaru na podstawie art. 5. Regulaminu, a zamówienie po zwrocie nie spełnia warunków zwolnienia z kosztów dostawy określonych w cenniku dostaw, w szczególności pozostała po zwrocie wartość zamówienia jest poniżej określonego progu minimalnego, Kupujący zobowiązany jest pokryć należny koszt dostawy.
2. Przy każdym towarze podany jest szacunkowy czas realizacji zamówienia, w przypadku płatności przelewem bądź przez system płatności elektronicznych – liczony od dnia otrzymania płatności przez Operatora. Standardowo wynosi on 1-7 dni roboczych. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. w trakcie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany w Serwisie, Operator skontaktuje się z Użytkownikiem, aby poinformować go o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.
3. Operator nie odpowiada za niedostarczenie towarów z przyczyn leżących po stronie Użytkownika – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Operator zawiadomi Użytkownika o nieudanej próbie dostarczenia towaru.
4. Zamówiony przez Użytkownika towar zostaje właściwie zabezpieczony i spakowany do przesyłki. Przesyłka jest oznaczana naklejkami ostrzegawczymi, jeśli wymagają tego właściwości towaru, i przekazana przez Operatora przewoźnikowi. Klient powinien zwrócić należytą uwagę na to w jakim stanie odbiera przesyłkę oraz sprawdzić zawartość przesyłki przy kurierze. Ewentualne szkody, zniszczenia lub braki w przesyłce Klient powinien opisać w formie Protokołu Szkody. Protokół taki posiada kurier dostarczający przesyłkę. Jeśli Użytkownik lub osoba odbierająca wskazana przez Użytkownika w zamówieniu przyjmie przesyłkę bez zastrzeżeń, podpisując się na liście przewozowym, potwierdza odbiór przesyłki w stanie nieuszkodzonym i nienaruszonym.
5. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na usługę przewozu. Może złożyć ją bezpośrednio u przewoźnika lub zrzec się tego prawa na rzecz Operatora. Operator, na życzenie Użytkownika, może w jego imieniu złożyć reklamację do przewoźnika. W tym celu należ przesłać na adres Operatora:

   a) oryginał protokołu szkody wypełniony i podpisany przez odbiorcę przesyłki i kuriera,

   b) pisemne zrzeczenie się praw do odszkodowania przez Użytkownika (jako odbiorcy przesyłki) na rzecz Operatora.

Po otrzymaniu ww. dokumentów, Operator w ciągu 14 dni roboczych składa u przewoźnika reklamację na wykonaną przez niego usługę. W przypadku korzystnego rozpatrzenia reklamacji przez przewoźnika, Operator, według wyboru Użytkownika, wymieni zniszczony towar albo dokona zwrotu ceny towaru, w terminie 14 dni, na konto bankowe podane przez Użytkownika.


Art. 5. Prawo odstąpienia


1. Zgodnie z obowiązującym prawem, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania przesyłki, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli, które należy dołączyć do odsyłanej przesyłki. W oświadczeniu wskazać należy numer zamówienia, dane zamawiającego oraz numer konta bankowego, na jaki Operator ma zwrócić zapłatę.
2. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.
3. Prawo odstąpienia, wskazane w ust. 1 powyżej, nie dotyczy towarów: szybko psujących się; prasy; świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta (spersonalizowanych) w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; nie dotyczy również usług wykonanych na wyraźną zgodę Konsumenta. Prawo odstąpienia nie dotyczy firm lub osób kupujących na fakturę VAT.
4. Zwrot jest możliwy wyłącznie, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
5. Zwrot towarów powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Biura Operatora: 

KOKA - Zwroty
ul. Cybińska 34A
62-020 Swarzędz


6. Operator nie ponosi kosztów odesłania towaru i nie przyjmuje przesyłek wysłanych do niego za pobraniem.


Art. 6. Reklamacje


1. Reklamacje zakupionego towaru należy składać w formie pisemnej na adres Biura Operatora: KOKA Leonkameleon.pl, ul. Słowackiego 14, 62-020 Swarzędz. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Uszkodzenie lub brak produktu w paczce Konsument powinien zgłosić niezwłocznie po odebraniu paczki, maksymalnie w ciągu 72h.
2. Jeżeli towar zakupiony przez Konsumenta jest niezgodny z umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
3. Jeżeli Konsument nie może żądać naprawy ani wymiany z powodów wskazanych w ust. 2 powyżej, albo jeżeli Operator nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Operatora na znaczne niedogodności, Konsument prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
4. Konsument traci uprawnienia przewidziane w ust. 2 i 3 powyżej, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Operatora. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
5. Operator odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
6. Operator ustosunkowuje się do żądania Konsumenta wskazanego w ust. 2 powyżej w terminie 14 dni. Nieustosunkowanie się do żądania w tym terminie oznacza, że Operator je uznał.
7. Odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi (określonej w Kodeksie Cywilnym) jest wyłączona, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże Konsumentów.
8. Operator albo podmiot trzeci (producent, dystrybutor) mogą udzielić gwarancji na dany towar. W takim przypadku jej warunki zawiera karta gwarancyjna dołączona do tego towaru.


Art. 7. Zmiany Regulaminu


1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikowi zarejestrowanemu przy próbie logowania do Serwisu.
4. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników niezarejestrowanych od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.


Art. 8. Postanowienia końcowe


1. Regulamin obowiązuje od dnia 2023-12-29.
2. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://Leonkameleon.pl/content/10-regulamin w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a także w siedzibie Operatora.
3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem, a Użytkownikiem rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Operatora, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt tel.: 514 558 588

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Leonkameleon.pl
 
Art. 1. Definicje


Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:


1) Operator – KOKA Kinga Kieliańska sp. k.
ul. Słowackiego 14
62-020 Swarzędz

NIP: PL7773417852, będący administratorem portalu www.leonkameleon.pl, posiadający adres e-mail biuro@grupakoka.pl. Biuro Operatora mieści się pod adresem:KOKA Kinga Kielianska sp. k., Słowackiego 14, 62-020 Swarzędz. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Kontakt do biura:biuro@grupakoka.pl, tel. 514 558 588.


2) Serwis – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona przez Operatora pod adresem www.Leonkameleon.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów serwisu.

3) Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki użytkowników, prawa i obowiązki Operatora będącego podmiotem prowadzącym Serwis oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.

4) Osoba – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.

5) Użytkownik zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wskutek skutecznej rejestracji w Serwisie, w tym akceptacji Regulaminu, uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na rejestrację w Serwisie, w tym akceptację Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli. Regulamin może określać kategorie Użytkowników zarejestrowanych i zakres dostępu do funkcji Serwisu dla poszczególnych kategorii Użytkowników zarejestrowanych.

6) Użytkownik niezarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis, które nie są zastrzeżone do świadczenia wyłącznie Użytkownikom zarejestrowanym. Użytkownikiem niezarejestrowanym może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, w tym akceptację Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli.

7) Użytkownik – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany.

8) Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza, zarządza i wysyła dane w strukturze Serwisu, po uprzednim skutecznym zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Serwisie.

9) Login – nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego obrana na etapie rejestracji Konta.

10) Rejestracja – procedura zakładania Konta w Serwisie.

11) Materiały – wszelkie dane umieszczone w Serwisie przez Operatora i Użytkowników, w tym także odnośniki do innych zasobów sieci Internet, nieumieszczonych w Serwisie.


Art. 2. Warunki techniczne


1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:1) połączenie z siecią Internet, 2) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet, 3) korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera lub Safari w najnowszej wersji, 4) w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)

2. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, Operator wskazuje, że Serwis jest zoptymalizowany do wyświetlania w rozdzielczości 1024x768.

3. Serwis wykorzystuje cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób konieczny do umożliwienia dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

Art. 3. Usługi

1. Operator prowadzi w Serwisie sklep internetowy, a także świadczy na rzecz Użytkowników usługi polegające na udostępnieniu Materiałów na warunkach określonych w Regulaminie. Dostęp do części Materiałów może być przyznany wyłącznie Użytkownikom zarejestrowanym według dowolnego uznania Operatora.

2. Zasady korzystania ze sklepu internetowego określa oddzielny regulamin korzystania ze sklepu internetowego, dostępny pod adresem: https://Leonkameleon.pl/content/10-regulamin

3. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu Materiałów, a także funkcji Serwisu bez podania przyczyn.

4. Użytkownik dodający jakiekolwiek Materiały do Serwisu, zobowiązany jest przestrzegać niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zakazane jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności prawa autorskie, itp.

5. Zabronione jest dodawanie przez Użytkowników Materiałów do Serwisu o charakterze reklamowym i promocyjnym.

6. Użytkownik zamieszczający w Serwisie Materiały w formie wypowiedzi tekstowych, wyraża zgodę na wgląd w te Materiały przez innych Użytkowników. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści mających charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie, bez ograniczeń terytorialnych i na czas ochrony tychże praw, oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Operatora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

7. Każdy Użytkownik, który zaznaczy odpowiednią opcję w Serwisie, może otrzymywać od Operatora newsletter. Newsletter wysyłany jest na adres poczty elektronicznej (email) wskazany przez Użytkownika podczas zapisu. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając odpowiedni link znajdujący się w każdym newsletterze.


Art. 4. Akceptacja Regulaminu, zawarcie umowy


1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu w pełnym zakresie.

2. Użytkownik zarejestrowany akceptuje Regulamin dokonując Rejestracji.

3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika umowy z Operatorem na czas nieokreślony o świadczenie usług określonych w Regulaminie.

Art. 5. Rejestracja, Konto


1. Użytkownik niezarejestrowany może dokonać Rejestracji w Serwisie.
2. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
3. Aby dokonać Rejestracji należy: 1) wypełnić formularz rejestracyjny, przy czym podanie wymaganych danych jest obligatoryjne celem rejestracji w Serwisie; 2) zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola; 3) wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, w celach niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora; 4) jeżeli Użytkownik pragnie otrzymywać od Operatora informacje handlowe – wyrazić zgodę na otrzymywanie ww. informacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
4. Po dokonaniu Rejestracji Operator zakłada dla Użytkownika Konto.
5. Poprzez dokonanie Rejestracji, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
6. Użytkownik ma dostęp do Materiałów i funkcji Serwisu dostępnych dla Użytkowników zarejestrowanych oraz Konta po uprzednim zalogowaniu w Serwisie przy użyciu Loginu i hasła podanych w formularzu rejestracyjnym.
7. Użytkownik zarejestrowany ma prawo zmieniać swoje dane podane w formularzu rejestracyjnym w każdym czasie.
8. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować swoje dane podane w formularzu rejestracyjnym w przypadku ich zmiany.
9. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest zachować w poufności swoje hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim.


Art. 6. Usunięcie Konta, wypowiedzenie umowy


1. Użytkownik ma prawo zażądać od Operatora usunięcia Konta, a Operator ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Konto usunąć.
2. Żądanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, należy złożyć Operatorowi poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@grupakoka.pl, bądź w formie pisemnej na adres Operatora, podając swój Login i hasło identyczne z tymi, jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym.
3. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z Operatorem o świadczenie usług określonych w Regulaminie.
4. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia żądania, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
5. Użytkownik zarejestrowany może także wypowiedzieć umowę z Operatorem o świadczenie usług określonych w Regulaminie w każdym czasie, składając w tym zakresie Operatorowi oświadczenie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@grupakoka.pl, bądź w formie pisemnej na adres Operatora, podając swój Login i hasło identyczne z tymi, jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym; wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą doręczenia.
6. Operator usuwa Konto niezwłocznie po doręczeniu oświadczenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
7. Operator może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem o świadczenie usług określonych w Regulaminie i usunąć Konto Użytkownika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy, pomimo uprzedniego wezwania przez Operatora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym, do zaniechania naruszeń i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu.
8. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie uregulowanym w ust. 7 powyżej Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym.
9. Użytkownik, któremu umowa z Operatorem o świadczenie usług określonych w Regulaminie została wypowiedziana w trybie ust. 7 powyżej, nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uzyskania uprzedniej zgody Operatora.


Art. 7. Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych jest Operator. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie chęci rejestracji w Serwisie, w zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług przez Operatora.
2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu dokonania Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usług, w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Dane osobowe przetwarzane przez Operatora obejmują: a) Login (adres e-mail), b) nazwę firmy, c) NIP,d) dane zamawiającego: imię i nazwisko, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, e) dane do wysyłki: imię i nazwisko, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, f) numer telefonu, g) datę ślubu.
4. Dane osobowe Użytkownika, poza dobrowolnie podawanym przy komentarzach polem „Autor”, nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu.
5. W przypadku zaznaczenia przez Użytkownika przy rejestracji pola z odpowiednią zgodą, dane osobowe będą przez Operatora wykorzystywane również w celach marketingowych.
6. Wszystkie aspekty związane z ochroną danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, reguluje Polityka bezpieczeństwa stanowiąca integralną część Regulaminu, a znajdująca się pod adresem: https://Leonkameleon.pl/content/16-polityka-prywatnosci


Art. 8. Wyłączenie odpowiedzialności Operatora


1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Użytkownika, powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu i jego konserwacji. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
2. Operator nie odpowiada za działania Użytkowników i osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem umieszczaniu Materiałów w Serwisie.
3. Operator nie odpowiada za działania Użytkowników i osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem wykorzystywaniu Materiałów.
4. Operator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za: 1) treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych,2) treść i legalność danych umieszczonych poza Serwisem, do których odsyłają umieszczone w Serwisie Materiały będące odnośnikami do innych zasobów sieci Internet, 3) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkownika, 4) sposób, w jaki Konta będą wykorzystywane przez Użytkowników, 5) szkody wyrządzone osobom trzecim przez Użytkowników poprzez naruszenie praw tych osób,6) treści i inną zawartość przesyłanych przez Użytkowników danych, 7) skutki niestosowania się przez Użytkowników do Regulaminu, 8) szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej, 9) niemożność zalogowania się w Serwisie spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika,10) czasową niemożliwość lub opóźnienia w dostępie do Materiałów z powodu zbyt dużej ilości Użytkowników pragnących uzyskać dostęp do konkretnych danych lub innych problemów technicznych niezależnych od Operatora.
5. Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty e-mail do Operatora oraz danych umieszczanych w Serwisie ponosi Użytkownik, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności cywilnej i karnej za działania niezgodne z prawem.


Art. 9. Promocja i reklama


1. W Serwisie mogą być umieszczane reklamy i ogłoszenia.
2. Operator zastrzega sobie prawo do dowolnego doboru reklam i ogłoszeń z uwzględnieniem w szczególności ich zgodności z charakterem Serwisu.


Art. 10. Reklamacje


1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Operatora.
2. Reklamacje należy składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres dominika@grupakoka.pl, bądź w formie pisemnej na adres Operatora, w przypadku Użytkowników zarejestrowanych podając swój Login i hasło identyczne z tymi, jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: e-mail, imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.
4. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Składając reklamację, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora w formie wiadomości e-mail. Jednakże Użytkownik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji, podając jednocześnie swój adres korespondencyjny, że oczekuje odpowiedzi Operatora na piśmie. Operator zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Operatora reklamacja danego Użytkownika. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień Regulaminu nie będą uwzględniane.
5. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 4 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Operatora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych danych lub wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@grupakoka.pl, bądź w formie pisemnej na adres Operatora, w przypadku Użytkowników zarejestrowanych podając swój Login i hasło identyczne z tymi, jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym.
 
Art. 11. Działania bezprawne


1. W przypadku wykrycia przez Operatora w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, lub treści, których zamieszczanie w Serwisie jest zabronione postanowieniami Regulaminu, dostęp do nich zostanie natychmiast uniemożliwiony.
2. Operator, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Materiału albo danych umieszczonych poza Serwisem, do których odsyłają umieszczone w Serwisie Materiały będące odnośnikami do innych zasobów sieci Internet, lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Operatora o przypadkach umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
4. Użytkownik może dokonać zgłoszenia Operatorowi podejrzenia zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@grupakoka.pl, bądź w formie pisemnej na adres Operatora, w przypadku Użytkowników zarejestrowanych podając swój Login i hasło identyczne z tymi, jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym.
5. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Operator niezwłocznie dokona jego analizy i wyjaśnienia.
6. Jeśli dany Materiał, którego zgłoszenie dotyczy, jest odsyłaczem do zasobów sieci Internet znajdujących się poza Serwerem, na czas rozpatrywania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Operator uczyni go nieaktywnym.
7. Jeśli w wyniku wyjaśnienia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Operator ustali, że dany Materiał lub działalność z nim związana ma charakter bezprawny, wtedy niezwłocznie usunie dany Materiał z Serwisu.
8. W przypadku gdy zamieszczenie bezprawnych treści rodzić będzie podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Użytkownika, który treści w Serwisie umieścił, Operator może niezwłocznie powiadomić właściwe organa ścigania o zaistniałym fakcie.
 
Art. 12. Zmiany Regulaminu


1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikowi zarejestrowanemu przy próbie logowania do Serwisu.
4. Jeżeli Użytkownik zarejestrowany nie odrzuci zmian Regulaminu, uznaje się, że Użytkownik zarejestrowany zmiany Regulaminu akceptuje i wiążą one Użytkownika zarejestrowanego od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
5. Jeżeli Użytkownik zarejestrowany odrzuci zmiany Regulaminu, umowa ulega rozwiązaniu w chwili odrzucenia zmian, a Konto Użytkownika zarejestrowanego zostanie usunięte.
6. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników niezarejestrowanych od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
 
Art. 13. Postanowienia końcowe


1. Regulamin obowiązuje od dnia 2023-12-29.
2. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://leonkameleon.pl/content/10-regulamin w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a także w siedzibie Operatora.
3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikiem rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Operatora, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt tel.: 514 558 588
Polityka prywatności - integralna część Regulaminu


1. Informacje ogólne

1. Polityka prywatności reguluje przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową Leonkameleon.pl (dalej Witryna lub Serwis), w szczególności jego zarejestrowanych użytkowników (dalej Użytkownik) i klientów KOKA, którzy złożą zamówienie za pośrednictwem strony internetowej (dalej Klient).

2. Polityka prywatności zawiera informacje istotne w rozumieniu rozporządzenia WE nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych) (dalej RODO)

3. Administratorem danych osobowych jest KOKA Kinga Kielianska sp. k. z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Słowackiego 14, figurująca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: PL7773417852 (dalej KOKA lub Operator). 

4. Dane kontaktowe do Administratora: adres korespondencyjny: ul. Słowackiego 14, 62-020 Swarzędz; adres e-mail: ado@sklepykoka.pl 

5. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

1. Dane dostarczone przez klientów. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników i klientów KOKA. Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe, które zostają podane przez Państwa podczas rejestracji na witrynie lub w procesie zamówienia. Dane te obejmują, w szczególności adres e-mail klientów, jak również imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres dostawy, data uroczystości, szczegóły płatności.

2. Dane uzyskane za pomocą plików cookies. Jeśli mają Państwo włączone przechowywanie cookies w swojej przeglądarce oraz zgodę na ich wykorzystanie, poprzez pliki cookies Operator pozyskuje dane o aktywności Użytkowników na stronach internetowych, przeglądaniu produktów oraz o produktach zakupionych przez naszych Klientów. Więcej w informacji o plikach cookies poniżej.

3. Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzamy dane w celu realizacji zamówienia czyli zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie danych w tym przypadku obejmuje wszystkie czynności od rejestracji, przetwarzania, w tym płatności i dostawy zamówionych towarów. 

2. Przetwarzamy dane aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne, w szczególności wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań podatkowych, rozpatrywana reklamacji w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

3. Przetwarzamy dane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Administrator nie ma automatycznego indywidualnego procesu decyzyjnego w rozumieniu art. 22 RODO.

4. Jak długo przechowujemy dane? 

1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Po realizacji zamówienia ograniczymy ich zakres do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych. Państwa dane w zakresie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z tytułu sprzedaży zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat, liczony od początku roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczą, na podstawie art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy to robić nie dłużej, niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.

3. Dane uzyskane do celów marketingowych za pomocą plików cookies są przetwarzane przez cały czas korzystania z plików cookies, jeśli umożliwicie Państwo przechowywanie plików cookie w przeglądarce lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.


5. Kto ma dostęp do danych?

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe następującym odbiorcom: 
- osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, 
- podmiotom przetwarzającym, procesorom, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych, 
- odbiorcom danych zaangażowanym w dostawę towarów lub w realizację płatności w ramach umowy sprzedaży. 


6. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a)„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) pliki cookies służące tworzeniu zbiorczych statystyk.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

11. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
7. Bezpieczeństwo danych

1. Serwis, w szczególności strony logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji certyfikatem SSL.

2. Dane osobowe w formie elektronicznej są przechowywane w bazach danych, do których mają dostęp tylko osoby upoważnione. Dostęp do tych danych osobowych jest chroniony hasłem. 

3. Operator stosuje mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności: ochronę przed dostępem nieautoryzowanym, ochronę przed utratą danych.

4. Operator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych osobowych.

8. Jakie mam prawa? 

1. Zgodnie z warunkami określonymi w RODO, mają Państwo prawo zażądać od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, prawo do zmiany lub usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczyć ich przetwarzanie, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.

2. Jeśli uważaliby Państwo, że przetwarzaniem Państwa danych osobowych zostało naruszone lub jest naruszane rozporządzenie, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzoru.

3. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest jednak niezbędnym warunkiem zawarcia i realizacji umowy, a bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej realizacja przez administratora.


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt tel.: 514 558 588